دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول با لینک مستقیم

دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول با لینک مستقیم 

 طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول علوم پایه

دانلود فوری طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول از زیر موضوع علوم پایه

دانلود علوم پایه

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول


در آغاز تدریس، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزي ﭘﻮل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ درس را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده دو ﺑﻪ دو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درك ارزش ﭘﻮل ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. شما می تواند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، کار را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزین ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﻴد… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ اﺳﻜﻨﺎس و ﺳﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ✅  ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ✅  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺮﺗﻜﻪ و اﺳﻜﻨﺎس و ﭘﻮل ✅  واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺘﺮ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را درك ﻛﻨﻨﺪ. ✅  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ✅  ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه هدیه این محصول : طرح درس …

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول


در آغاز تدریس، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزي ﭘﻮل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ درس را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده دو ﺑﻪ دو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درك ارزش ﭘﻮل ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. شما می تواند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، کار را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزین ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﻴد… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ اﺳﻜﻨﺎس و ﺳﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ✅  ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ✅  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺮﺗﻜﻪ و اﺳﻜﻨﺎس و ﭘﻮل ✅  واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺘﺮ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را درك ﻛﻨﻨﺪ. ✅  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ✅  ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه هدیه این محصول : طرح درس …

علوم پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.