نگرش آزماينده و بايد به طور کامل تعريف شود و همة موارد بطور يکسان تکرار گردد