نمونه یک رزومه cv پذیرفته شده در دانشگاه آمریکایی (فرم وورد)