نمونه متن شکواییه در رابطه با جرم امتناع از وظایف قانونی