نمونه متن شکواییه در رابطه با ایراد ضرب و جرح بوسیله چاقو