نمونه متن شکایت در رابطه با استعمال علنی مشروبات الکلی