شمردن رو به جلو و عقب 5 تایی و آشنایی با ماشین حساب